• പേജ്-ബംനെര്൨
  • പേജ്-ബംംനെര്

സംഭരണം

ഉല്പന്നങ്ങൾ

13

തടസ്സമില്ലാത്ത സ്റ്റീൽ പൈപ്പുകൾ

ഫിറ്റിംഗുകളും കടിയേറ്റ

ഫ്ലന്ഗെസ്

രെദുചെര്.തെഎ

വ്യവസായം

6

പവർ വ്യവസായം കുഴലൂത്തു

7

എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതക കുഴലൂത്തു വേണുവും ലൈൻ

9

കെമിക്കൽ വ്യവസായം പൈപ്പ് ആൻഡ് കുഴലൂത്തു

10

ബോയിലർ വ്യവസായം പൈപ്പ് ആൻഡ് കുഴലൂത്തു