• പേജ്-ബംനെര്൨
  • പേജ്-ബംംനെര്

നിര്മ്മാണം

/ പരിഹാരം / നിർമ്മാണ /

നിര്മ്മാണം

ജെ.എച്ച്

ആസൂത്രണ: നിർമ്മാണ പദ്ധതി, പ്രൊഗ്രെഎ ശെമെ, രീതി, അനുക്രമം, മെറ്റീരിയൽ, HSE മാനവശേഷി മൊഇലിജതിഒന് ഷെഡ്യൂൾ & ഉപകരണങ്ങൾ / ഉപകരണങ്ങൾ സമാഹരണം ശെദുലെ.

എസ്.എസ്

ഇംപെലെമെംതതിഒന് & നിയന്ത്രണം: എ.എസ്.ഐയുടെ & വിഭവങ്ങൾ ഏകോപന ഗുണമേന്മയുള്ള ചൊംത്രല്, പ്രൊഹ്രെഎ നിയന്ത്രണം, സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണം.

JL

തീരുമാനം: പണിതു പ്രമാണം അംഗീകരിക്കുന്നതായി ചെക്ക്.