• പേജ്-ബംനെര്൨
  • പേജ്-ബംംനെര്

ഹൈ-പ്രഷർ കെമിക്കൽ രാസവളത്തിന്റെ പ്രോസസിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാത്ത സ്റ്റീൽ ട്യൂബുകൾ

10 # സ്റ്റീൽ, 20 # സ്റ്റീൽ, ക്൩൪൫ബ് / സി / ഡി / ഇ, ൧൨ച്ര്മൊ, ൧൫ച്ര്മൊ, ൧൨ച്ര്൨മൊ, തുടങ്ങിയവ