• പേജ്-ബംനെര്൨
  • പേജ്-ബംംനെര്

ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ജലസംഭരണിപോലെയുള്ള വേണ്ടി തടസ്സമില്ലാത്ത സ്റ്റീൽ ട്യൂബുകൾ

ജിബി / ടി 5310-2017 ൨൦ഗ്, ൨൦മ്ന്ഗ്, ൨൫മ്ന്ഗ്, തുടങ്ങിയവ

അസ്മെ എസ്.എ 106 ഗ്രേഡ്. ബി, ഗ്രീസ്. സി

അസ്മെ എസ്.എ 210 ഗ്രേഡ്. എ 1, ഗ്രീസ്. സി

അസ്മെ എസ്എ 213 T11 വരെയായി, ത്൧൨, ത്൨൨, തുടങ്ങിയവ

അസ്മെ എസ്എ 335 പ്൧൧, പ്൧൨, പ്൨൨, തുടങ്ങിയവ